QUALITY MANAGEMENT

UPRAVLJANJE KVALITETOM

Upravljanje kvalitetom obuhvata sledeće segmente:

 1. Kontrola kvaliteta
 2. Bezbednost proizvoda (HACCP)
 3. Zdravlje i zaštita zaposlenih
 4. Briga o životnoj sredini
 1. Kontrola kvaliteta

  lab2.jpg
  obuhvata tri nivoa kontrolisanja i odvija se u skladu sa planovima kontrolisanja koji se definišu u saradnji sa korisnicima naših usluga. Naš cilj je da svoje standarde prilagodimo standardima i zahtevima svakog od korisnika i istovremeno zadovoljimo kako našu tako i evropsku regulativu.

  Ulazna kontrola sirovina i ambalaže

  Ulazna kontrola obuhvata kontrolisanje svih sirovina i ambalaže koji ulaze u proizvodni proces.

  Naročit akcenat se stavlja na ispitivanje kvaliteta vode. Zahtevi za kvalitet vode koja se koristi u proizvodnji pića su viši u odnosu na zahteve standarda za kvalitet pijaće vode. Kao osnovna sirovina u proizvodnji, svojim karakteristikama, voda direktno utiče na kvalitet i osobine gotovog proizvoda. Stoga se voda svakodnevno kontroliše u našim laboratorijama. Ispituje se tretirana voda koja se direktno koristi u procesu proizvodnje, kao i voda nakon tretmana reversnom osmozom i gradska voda koju koristimo kao polaznu sirovinu. Jednom mesečno vode se kontrolišu u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

  Pored sirovina koje ulaze u sastav pića, redovno se obavlja ulazna kontrola pri prijemu nepasterizovanog piva. Koliki je značaj ove kontrole govori i činjenica da od vrednosti nekih parametara piva na ulaznoj kontroli zavisi da li će se uopšte krenuti sa punjenjem.

  Kada je reč o ambalaži, od najvećeg značaja je ulazna kontrola one koja je u direktnom kontaktu sa proizvodom. Sa stanovišta kvaliteta i bezbednosti proizvoda, limenka je vrlo zahvalna ambalaža. Međutim, uzimajući u obzir da i najmanje oštećenje na unutrašnjoj površini limenke može biti uzrok sekundarne kontaminacije i kvarenja proizvoda, velika pažnja se posvećuje kako njihovoj ulaznoj kontroli tako i načinu manipulacije sa njima u toku transporta i same proizvodnje.

  Procesna kontrola

  Procesna kontrola podrazumeva praćenje određenih parametara u toku same poizvodnje kako bi se osigurao kvalitet i ispravnost finalnog proizvoda i na vreme sprečilo da proizvod koji izlazi iz propisanih standarda dođe do potrošača.

  U našem pogonu se prate i kontrolišu parametri tri odvojena, ali međusobno povezana proizvodna procesa:

  • prerada vode;
  • proizvodnja sirupa za pripremu pića;
  • punjenje gotovog proizvoda.

  Neki parametri, kao što se sadržaj ugljen-dioksida i kiseonika u pićima i parametri pasterizacije se kontinualno mere. Ostali parametri se određuju iz uzoraka koji se u određenim vremenskim intervalima, zadatim planovima kontrolisanja, uzimaju sa linije i dostavljaju laboratorijama na analizu.

  Pored ispitivanja parametara samog pića procesna kontrola obuhvata i kontrolu celokupnog pakovanja. Veoma važan parametar jeste kvalitet spoja poklopca i limenke što se ispituje posebnom opremom za kontrolu šava. Takođe, proverava se izgled limenki, sušenje, kvalitet koda pa sve do izgleda i kvaliteta zbirnog pakovanja.

  Ovakvo praćenje proizvodnih procesa ne ostavlja gotovo nikakvu mogućnost da iz našeg proizvodnog pogona izađe proizvod koji nije u skladu sa zahtevima korisnika usluga. Istovremeno ostavlja prostor za reagovanje u slučaju da neki od parametara izlazi iz zadatih opsega i uklanjanje potencijalno neusaglašenih proizvoda sa linije.

  Završna kontrola

  Svi proizvodi koji izađu sa linije prolaze završnu kontrolu koja obuhvata analizu hemijskih i mikrobioloških parametara proizvoda, u skladu sa našom zakonskom regulativom. Istovremeno, određeni broj uzoraka prolazi kompletnu analizu na zdravstvenu ispravnost, uključujući teške metale i radionukleide, što se obavlja u eksternoj akreditovanoj laboratoriji.

  Međutim završnom kontrolom se ne završava naše kontrolisnje proizvoda. Uzorke svih proizvoda čuvamo u predviđenom roku trajanja kako bismo mogli pratiti njihovo ponašanje tokom vremena.

  Pored prethodno pomenutih nivoa kontrolisanja kvaliteta i bezbednosti, koji su direktno usmereni ka proizvodu, važno je napomenuti i svakodnevno i kontinualno kontrolisanje ambijentalnih uslova, kako u svim delovima proizvodnje, tako i u skladišnom prostoru. Temperaturne sonde u svakom trenutku beleže vrednosti temperature, relativne vlažnosti, sadržaja vlage i tačke rose. Signali se prikupljaju u bazi podataka i automatski obrađuju. Na osnovu dobijenih vrednosti parametara i mogućih odstupanja vrši se regulacija pomoću savremenog sistema za klimatizaciju, koji je snabdeven filterima za prečišćavanje vazduha najviše klase. Na ovaj način se neposredno sprečava da bilo koji spoljašnji faktor utiče na kvalitet i bezbednost proizvoda, počevši od prijema i skladištenja sirovina, preko proizvodnje, pa do skladištenja finalnog proizvoda.

  Kada je reč o kontrolisanju naša firma je otvorena za sve sugestije i zahteve korisnika usluga. Našim korisnicima usluga je ostavljena mogućnost da pored vrlo detaljne i sveobuhvatne kontrole kuju im nudimo, ukoliko imaju raspoložive resurse i kadar i sami prate proizvodne parametre. Istovremeno svi naši rezultati kontrolisanja su im uvek na raspolaganju.

 2. Bezbednost proizvoda (HACCP)

  Da bi mogli da garantujemo bezbednost i mikrobiološku ispravnost proizvoda najveći akcenat stavili smo na održavanje i kontrolisanje higijene, kako proizvodne opreme i pogona, tako i lične higijene i fabrike u celosti. Održavanje higijene podrazumeva nekoliko važnih koraka:

  • održavanje lične higijene;
  • CIP svih postrojenja koja se koriste u proizvodnim procesima;
  • spoljašnje pranje opreme;
  • higijena proizvodnog pogona;

  Prvi korak u sprovođenji higijene je da se kod radnika razvije svest o značaju lične higijene u prehrambenoj industriji i opasnostima koje mogu da ugroze proizvod, ukoliko se ona ne sprovodi redovno i na adekvatan način. Konstantnom edukacijom, obezbeđenjem sredstava lične higijene, ali i njenom redovnom kontrolom svih zaposlenih, nastojimo da održimo najviši nivo.

  Za pranje i dezinfekciju svih postrojenja, koristi se najsavremeniji automatski CIP. Sprovođenje HACCP principa u ovom domenu podrazumeva najpre definisanje adekvatnih programa pranja za svaki od objekata, a zatim i kontrolu efikasnosti sprovedenog programa. Kontrola se obavlja redovno, nakon svakog CIP-a i to hemijskom i mikrobiološkom analizom ispirnih voda. Kontrolisanjem hemijskih parametara utvrđujemo da li u vodi, koja mora biti istog kavliteta kao i voda koja se koristi u proizvodnji, ima rezidua sredstava za pranje koji bi se mogli naći u proizvodu. Mikrobiološkim analizama utvrđujemo da li je primenjenim režimom pranja postignuta mikrobiološka slika koja ni na koji način neće ugroziti bezbednost proizvoda. Drugim rečima, sve vode nakon pranja moraju da zadovolje iste mikrobiološke kriterijume koji su zadati i za vodu koja ulazi u sastav proizvoda.

  Spoljašnje pranje opreme se kao i CIP izvodi uz korišćenje visokokvalitetnih hemikalija, „food grade“ kvaliteta. Kao i nakon CIP-a i nakon spoljašnjeg pranja se sprovode mere kontrole, koje ne dozvoljavaju bilo kakve propuste. Za proveru kvaliteta pranja, osim standardnih analiza, koristimo i tzv. brze ATP testove. Rezultate ovih testova dobijamo u roku od par minuta što nam omogućava da sa velikom verovatnoćom znamo da li je linija adekvatno sanitirana i spremna za proizvodnju.

  Higijena proizvodnog pogona pored svakodnevnih i standardnih aktivnosti obuhvata i neke dodatne mere. To se pre svega odnosi na kontrolu i praćenje mikrobiologije vazduha u pogonu što je od bitnog značaja za bezbednost proizvoda, uzimajući u obzir da neki štetni mikroorganizmi koji mogu da se nađu u pićima, potiču upravo iz vazduha. Opremljeni smo specijalnim uređajem za uzorkovanje vazduha iz svih delova naše fabrike. Na osnovu dobijenih rezultata mikrobioloških analiza sprovodimo periodičnu dezinfekciju određenih delova proizvodnog pogona. Ovakva kontrola je neophodna tim pre što našu paletu čine u mikrobiološkom pogledu, međusobno veoma različiti proizvodi i različite sirovine za njihovu proizvodnju.

 3. Zdravlje i zaštita zaposlenih

  Briga o zdravlju i zaštiti zaposlenih su sastvani deo politike naše firme. Stoga nastojimo da obezbedimo rad u zdravom i bezbednom okruženju. To podrazumeva redovnu edukaciju i adekvatno obaveštavanje zaposlenih, sprovođenje svih mera zaštite na radu počevši od adekvatne zaštitne opreme, preko znakova upozorenja do uputstva za bezbedan rad i redovnu zdravstvenu zaštitu.

 4. Briga o životnoj sredini

  Industrija bezalkoholnih pića ne spada u velike zagađivače životne sredine. I pored toga preduzeli smo sve da taj uticaj bude što manji.

  Fabrika je snabdevena postrojenjem za neutralizaciju tehnoloških otpadnih voda, koje umesto konvencionalnog sistema neutralizacije neorganskim kiselinama koristi ugljen-dioksid. Kvalitet otpadnih voda se redovno kontroliše u Gradskom zavodu za javno zdravlje.

  Drugi aspekt koji se odnosi na brigu o životnoj sredini jeste prikupljanje, odlaganje i adekvatno uništavanje otpada. S obzirom da je osnovni ambalažni materijal u našoj proizvodnji limenka, sav otpad iz proizvodnje se propisno odlaže i odvozi na reciklažu.

  Kao i o ostalim segmentima upravljanja kvalitetom, radnici se edukuju o značaju zaštite životnog okruženja i aktivnostima koje treba da sprovode kako bi sprečili bilo kakvo zagađenje.

LABORATORIJE

lab1.jpgHemijska i mikrobiološka laboratorija raspolažu kompletnom opremom za analizu svih sirovina i gotovih proizvoda.

Hemijska laboratorija je snabdevena počevši od najjednostavnijih uređaja za volumetrijske analize, preko osnovnih istrumenta za kontrolu pH, provodljivosti, sadržaja suve materije isl., do specifičnih uređaja za analize u industriji pića (analiza sadržaja ugljen-dioksida u gotovom proizvodu, sadržaja vazduha u limenci, in-line merenje koncentracije ugljen-dioksida i kiseonika, ispitivanje mutnoće, ispitivanje čistoće šećera) i spektrofotometra koji se koristi za najrazličitije vrste analiza. Takođe, neophodan uređaj u radu jeste i data loger kojim se kontinualno prate i kontrolišu parametri procesa pasterizacije kao ključanog za kvalitet i bezbednost proizvoda koji u toku svoje proizvodnje podležu ovom načinu konzervisanja. Na treba zaboraviti ni već pomenuti uređaj za kontrolu šava koji je neizostavan kada je reč limenci kao primarnom ambalažnom materijalu.

U mikrobiološkoj laboratoriji se primenjuju sve metode mikrobiološke analize koje zahteva i propisuje kako naša regulativa, tako principi dobre proizvođačke i higijenske prakse (GMP i GHP). Ispituju se sve sirovine, poluproizvodi i gotovi proizvodi, ispirne vode nakon pranja, brisevi uzeti sa različitih radnih površina, ambalaže, ruku radnika, vazduh. U radu se koriste visoko-kvalitetne podloge i reaktivi i moderna oprema koja uključuje:

 • autoklave za sterilizaciju podloga i posuđa
 • inkubatore
 • laminarnu komoru
 • sistem za membran filtraciju
 • mikroskop

i ostalu neophodnu opremu za rad. Sa opremom i kadrom koji imamo u mogućnosti smo da obavljamo mikrobiološka ispitivanja najrazličitijih vrsta proizvoda i na taj način ispunimo, ne samo zahteve korisnika naših usluga, već i izađemo u susret svim našim partnerima koji nemaju mogućnosti da ove analize rade u svojim laboratorijama.

Standardi

U toku je priprema za uvođenje ISO 9001:2008 i ISO 22000:2005 standarda kvaliteta i bezbednosti, iako se principi ovih standarda primenjuju od početka našeg rada. O svim našim aktivnostima postoje zapisi koji omogućavaju da u svakom trenutku možemo da sprovedemo princip sledljivosti. Istovremeno nastojimo da se u potpunosti pridržavamo svih zahteva standarda zdravlja i bezbednosti na radu kao i zaštite životne sredine, sa namerom da u skoroj budućnosti i oni budu implementirani.